top of page

ОБЩИ ПРАВИЛА

ЕС ЕНД АЙ ИНТЕГРИТИ ЕИК:204828261

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

 

Настоящите Общи правила определят отношенията между РОДИТЕЛИТЕ и ЕС ЕНД АЙ ИНТЕГРИТИ ООД ЕИК:204828261 и в частност Детска градина от семеен тип „БОДЛИВЧЕТА“.  - накратко ГРАДИНАТА.

 1. ГРАДИНАТА организира и провежда своята основна дейност с деца от 1.6 месеца (година и шест месеца) до 5-годишна възраст (пет), като осигурява необходимата материално-техническа база и персонал за нормалното протичане на възпитателния процес. 

Предоставените услуги са насочени към подпомагане развитието на децата чрез организиране на хармонична среда и дейности, гарантиращи пълноценен режим на обучения и забавления, съобразени с възрастта и възможностите на всяко дете. Заниманията, които центърът организира, са съобразени с индивидуалните и групови потребности на децата. 

 1. ГРАДИНАТА не осъществява дейност по време на официални празници. При достатъчно желаещи центърът може да организира съботно-неделни групи за платено почасово гледане на деца.

Организационната структура на ГРАДИНАТА се състои от управител, директор, възпитатели, помощник възпитатели и помощен персонал.

4.Работното време на ГРАДИНАТА е от 08:00 часа до 19:00 часа, ежедневно,

5.Уикенд занималня в ГРАДИНАТА е от 09:00 часа до 17:00 часа.


ЦЕНИ

 1. Месечен абонамент за деца от 1.6 месеца до 5 годишна възраст е 850 лева с ДДС.

 • Храна - три степенно меню, следобедна закуска, плод;

 • Филтрирана вода;

 • Консуматива: книжки, играчки, учебни материали и др,;

 • Език (английски език);

 • Спорт-активна гимнастика.ч1

 

 1. Уикенд занималня:

 • Цена за 1 астрономически час 12,00 лв.

 • Цена за за цял ден( 8 астрономически часа)  80 лв.

 • Цена за два дни ( 16 астрономически часа)- 130 лв.

 •  Цените включват:

- игри/образователни занимания съобразени с възрастта на детето

- филтрирана вода

- консумативи

- Цените не включват храна

 

ПРИЕМ НА ДЕЦА

 

 1. В ГРАДИНАТА се приемат само здрави деца от 1,6 месеца до 5-годишна възраст (с документ от личен лекар за доказано клинично здраве).

 2. Децата се записват след писмено попълнено заявление от страна на родителите и сключен Договор с ръководството на Градината. Договорът  регулира отношенията между родителите и Градината в лицето на директора и управителя. Таксата за услугите, които предлага Градината се заплаща до 5-то число на текущия месец. При системно закъснение или неизвършено разплащане до 15-то число на текущия месец, Договорът се счита за прекратен и мястото се обявява за свободно. Освободеното място се предлага на първия (по време) кандидат, вписан в списъка на чакащи.

 3. При липса на свободен капацитет родителите могат да подадат заявление за записване и да изчакат освобождаване на място.

 4. Родителите могат да кандидатстват за отложено записване (до 6 месеца). В този случай те заплащат 400лв за времето за 3 месеца и 800 за времето от 6 месеца, в което се пази мястото.

 5. Внесената сума за запазване за място не се възстановява.

 РОДИТЕЛИ

 1. Родителите съдействат на възпитателите в ГРАДИНАТА по отношение на своите деца, ако те с поведението си застрашават останалите деца, повреждат материално-техническото оборудване на Градината или проявяват неприемливо отношение спрямо децата, възпитателите и персонала на центъра. 

 2. Родителите водят детето в Градината в здравословно състояние, което не представлява заплаха за здравословното състояние на останалите деца. В случай на прекарано инфекциозно или заразно заболяване, посещенията в Градината се възобновяват след представяне на медицински документ, доказващ че детето е клинично здраво. По препоръка на РЗИ такъв документ може да бъде изискан и за останалите деца в центъра.

 3. След записване на дете в ГРАДИНАТА родителите осигуряват следните вещи, необходими за престоя на детето:

• Комплект дрешки за преобличане;

• Чашка за вода;

• Пантофки;

• Шапка според сезона;

• Памперси/при необходимост/;

• Любим предмет или играчка;

• Дъждобран и обувки според сезона;

• Пакет сухи и мокри кърпички.

 1. Родителите уведомяват своевременно директора на ГРАДИНАТА, ако настъпят промени в здравословното състояние или поведението на детето.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Детска градина от семеен тип „БОДЛИВЧЕТА“

 1. Работещите в ГРАДИНАТА се грижат за всяко дете и му съдействат при реализиране на всички дейности в посоченото работно време. 

 2. ГРАДИНАТА се задължава да осигури нормални, здравословни и безопасни условия за труд и работа с децата.  

 3. ГРАДИНАТА се задължава да уведомява родителите за възникнали проблеми с детето, за неговото поведение през деня и за начина му на общуване с другите деца.

 4. ГРАДИНАТА периодично организира родителски срещи за информация на родителите, насрочва индивидулни срещи по предложение от страна родители или при необходимост от обсъждане на поведението и здравословното състояние на някое от децата. 

 5. ГРАДИНАТА предлага допълнителни дейности, които не влизат в задължителната програма на децата. Участието в допълнителните дейности става по желание на родителите.

 6. На територията на обекта нает от ЕС ЕНД АЙ ИНТЕГРИТИ ООД, ГРАДИНАТА разполага с денонощно видеонаблюдение с цел охраняване и сигурност на децата и персонала.

 7. ГРАДИНАТА  информира родителите/настойника и персонала за наличието на камери посредством информационни табели.

 8. ГРАДИНАТА  се задължава да не предоставя кадрите от видеонаблюдението на трети лица освен при съдебна изискуемост и/или при желание на родител/настойник, персонал при подписана Декларация за съгласие.

 9. ГРАДИНАТА се задължава да съхранява до 1 календарен месец заснетият видеоматериал от охранителните камери като след изтичане на посеченият период, кадрите се изтриват.

 10. Заснемането на снимков материал и разпространението му в интернет пространството с цел реклама, става след подписана Декларация за съгласие от страна на родителят/настойник на детето.

 

Общите правила са приети и задължителни за двете страни – персонала на Детска градина от семеен тип „БОДЛИВЧЕТА“ и РОДИТЕЛИТЕ, и са неразделна част от сключеният Договор.

Общите правила влизат в сила от 03.01.2023 г.

Изтеглете декларация и заявление за прием в детски център Таралежите

bottom of page