ОБЩИ ПРАВИЛА

ЕС ЕНД АЙ ИНТЕГРИТИ ЕИК:204828261

                                                                                        ОСНОВНА ДЕЙНОСТ


1. Настоящите Общи правила определят отношенията между РОДИТЕЛИТЕ и
ЕС ЕНД АЙ ИНТЕГРИТИ ООД ЕИК:204828261 и в частност Детска градина от

семеен тип “Бодливчета” - накратко ДЕТСКИ ЦЕНТЪР.
2. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР организира и провежда своята основна дейност с деца
от 2 до 6-годишна възраст, като осигурява необходимата материално-
техническа база и персонал за нормалното протичане на възпитателния
процес.
Предоставените услуги са насочени към подпомагане развитието на
децата чрез организиране на хармонична среда и дейности, гарантиращи
пълноценен режим на обучения и забавления, съобразени с възрастта и
възможностите на всяко дете. Заниманията, които центърът организира, са
съобразени с индивидуалните и групови потребности на децата.

3. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР не осъществява дейност по време на официални
празници. При достатъчно желаещи центърът може да организира съботно-
неделни групи за платено почасово гледане на деца.
Организационната структура на ДЕТСКИ ЦЕНТЪР се състои от управител,
директор, възпитатели, помощник възпитатели и помощен персонал.

4. Работното време на ДЕТСКИ ЦЕНТЪР е от 07.30 часа до 19.00 часа,
ежедневно, без събота и неделя.


ПРИЕМ НА ДЕЦА


1. В ДЕТСКИ ЦЕНТЪР се приемат само здрави деца от 2 до 6-годишна
възраст (с документ от личен лекар за доказано клинично здраве).

2. Децата се записват след писмено попълнено заявление от страна на
родителите и сключен Договор с ръководството на центъра. Договорът
регулира отношенията между родителите и центъра в лицето на
директора и управителя. Таксата за услугите, които предлага детския
център се заплаща до 5-то число на текущия месец. При системно
закъснение или неизвършено разплащане до 15-то число на текущия
месец, Договорът се счита за прекратено и мястото се обявява за
свободно. Освободеното място се предлага на първия (по време)
кандидат, вписан в списъка на чакащи.
3. При липса на свободен капацитет родителите могат да подадат
заявление за записване и да изчакат освобождаване на място.
4. Родителите могат да кандидатстват за отложено записване (до 3
месеца). В този случай те заплащат 400лв за времето, в което се пази
мястото.
5. Ако родителите не запишат детето си в договорения срок, внесената
сума не се възстановява.

 РОДИТЕЛИ


1. Родителите съдействат на възпитателите в ДЕТСКИ ЦЕНТЪР по
отношение на своите деца, ако те с поведението си застрашават
останалите деца, повреждат материално-техническото оборудване на
центъра или проявяват неприемливо отношение спрямо децата,
възпитателите и персонала на центъра.
2. Родителите водят детето в детския център в здравословно състояние,
което не представлява заплаха за здравословното състояние на останалите
деца. В случай на прекарано инфекциозно или заразно заболяване,
посещенията в детския център се възобновяват след представяне на
медицински документ, доказващ че детето е клинично здраво. По
препоръка на РЗИ такъв документ може да бъде изискан и за останалите
деца в центъра.
3. След записване на дете в ДЕТСКИ ЦЕНТЪР родителите осигуряват
следните вещи, необходими за престоя на детето:
• Комплект дрешки за преобличане;

• Чашка за вода;
• Пантофки;
• Шапка според сезона;
• Памперси/при необходимост/;
• Любим предмет или играчка;
• Дъждобран и обувки според сезона;
• Пакет сухи и мокри кърпички.
4. Родителите уведомяват своевременно директора на ДЕТСКИ ЦЕНТЪР, ако
настъпят промени в здравословното състояние или поведението на детето.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Детска градина от семеен тип “Бодливчета”
1. Работещите в ДЕТСКИ ЦЕНТЪР се грижат за всяко дете и му съдействат
при реализиране на всички дейности в посоченото работно време.
2. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР се задължава да осигури нормални, здравословни и
безопасни условия за труд и работа с децата.
3. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР се задължава да уведомява родителите за
възникнали проблеми с детето, за неговото поведение през деня и за
начина му на общуване с другите деца.
4. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР периодично организира родителски срещи за
информация на родителите, насрочва индивидулни срещи по
предложение от страна родители или при необходимост от обсъждане
на поведението и здравословното състояние на някое от децата.
5. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР предлага допълнителни дейности, които не влизат в
задължителната програма на децата. Участието в допълнителните
дейности става по желание на родителите.
6. На територията на обекта нает от ЕС ЕНД АЙ ИНТЕГРИТИ ООД,
ДЕТСКИ ЦЕНТЪР разполага с денонощно видеонаблюдение с цел
охраняване и сигурност на децата и персонала.
7. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР информира родителите/настойника и персонала за
наличието на камери посредством информационни табели.
8. ДЕТСКИ ЦЕНТЪТ се задължава да не предоставя кадрите от
видеонаблюдението на трети лица и да спазва чл. 1 от Закона за защита

на личните данни освен при съдебна изискуемост и/или при желание на
родител/настойник, персонал при подписана Декларация за съгласие.
9. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР се задължава да съхранява до 1 ( един) календарен
месец заснетият видеоматериал от охранителните камери като след
изтичане на посоченият период, кадрите се изтриват.
10. Заснемането на снимков материал и разпространението му в
интернет пространството с цел реклама, става след подписана
Декларация за съгласие от страна на родителят/настойник на детето.
11. Родителите, чиито деца посещават и имат сключен Договор с ЕС
ЕНД АЙ ИНТЕГРИТИ ООД/Детска градина от семеен тип “Бодливчета” се
задължават да спазват чл1 от Закона за личните данни и да не
разпространяват и/или предоставят снимки на децата, освен след
изричното съгласие на другите родители сключили договор с ЕС ЕНД АЙ
ИНТЕГРИТИ ООД.

Общите правила са приети и задължителни за двете страни – персонала на
Детска градина от семеен тип “Бодливчета” и РОДИТЕЛИТЕ,

и са неразделна част от сключеното споразумение.

Общите правила влизат в сила от 01.12.2019 г.

Изтеглете декларация и заявление за прием в детски център Таралежите